ثبت نام دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی

آغاز ثبت نام دوره های ترم تابستان آمادگی آزمون نظام مهندسی عمران در عمران الف بصورت حضوری و غیر حضوری از ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ جهت آمادگی شرکت در آزمون  نظام مهندس سال ۹۹ ویژه محاسبات ، نظارت و اجرا